ارتفاع پست

دفترچه ای زخاطره خالی،قلم ودست

آری به یادتوست نوشتن زهرچه هست

تاریخ خاک خورده ی یک عشق راببین!

ازیاد رفته دفتر خالی،قلم ودست

اکنون حضور خسته ی من پیش پای توست

بنگر زاوج قله براین ارتفاع پست!

تا انتهای جاده ی چشم انتظارها

جز چندگام چیز زیادی نمانده است

نزدیک شب شده ودلم مثل سایه ها

دنبال نور می دود،آیاچراغ هست؟

محمد بختیاری

/ 0 نظر / 12 بازدید