اگر نبود

زهرااگر نبود خدامظهری نداشت

توحید انعکاس نمایانتری نداشت

جزدر مقام عالی زهرا فنا شدن

مُلک وجود فلسفه ی دیگری نداشت

زهرااگر در اول خلقت ظهورداشت

شاید خدا نیاز به پیغمبری نداشت

فرموده اند در برکات وجود او

زهرا اگرنبود علی همسری نداشت

محشربدون مهریه ی همسر علی

سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت

حتی بهشت با همه ی نهرهای خود

چنگی به دل نمی زد اگر کوثری نداشت

دیروز اگر به فاطمه سیلی نمی زدند

دنیاادامه داشت،دگر محشری نداشت

علی اکبرلطیفیان

/ 0 نظر / 6 بازدید