علی وار

بی معلم عالمه تو افتخار حیدری

ای عقیله ای که تفسیر حجاب مادری

روی نی دیدی تو خورشیدی به رنگ سرخ خون

لیکن اشکی درنگاه تو ندیده هیچ سری

گفته ای ازروز اول جان به قربان حسین

هرکسی دارد بگوید دعوی بالاتری

همره بادصباشانه نمودی زلف او

بانگاهت گه به نی گاهی به هر تشت زری

ازولادت همچوشمعی قطره قطره سوخته ای

زینبادائم تو الگوی دوچشمان تری

ابرو باد ومه وخورشیدو همه اهل کسا

رامی پری همچوپرستو،صاحب بال وپری

راه غم رانقشه ای دادی پراز رنج وبلا

درمیان عاشقان ومی پرستان رهبری

زیر شلاق وستم ثابت نمودی این کلام

جان دهم در راه حق تاکه بماند معجری

خطبه ای خواندی ولرزاندی تو کاخ ظالمین

درسخنرانی علی واری بسی نام آوری

یاکه درمیدان جنگ گرکه تو شمشیر می زدی

جبرئیل باردگر می گفت عجب شیرنری!

گوشه ی چشمی ولطفی کن به حال مشتعل

تازمان رنج وسختی ومحن جوید دری

محسن الله وردی زاده(مشتعل)

/ 0 نظر / 8 بازدید