بغض گلوگیر

کسی مسیرخدارا به من نشان بدهد

دل سیاه مرادست آسمان بدهد

درون پیله ی سر درگمی اسیرم،آه!

کسی برای پریدن به من توان بدهد

به دست خیره شدم تامگر که قاصدکی

نشانه ای به من ازیار مهربان بدهد

وکاش رنگ غزلهای ناسروده ی من

بهار شعرمرا شورناگهان بدهد

هزار بیت به وصفش قصیده می خوانم

اگر که بغض گلوگیرمن امان بدهد

من از حکایت آشفتگی پرم اما

کجاست اوکه مراجرأت بیان بدهد؟

همیشه منتظرم تاعزیزخوش خبری

خبر زآمدن اودوان دوان بدهد

چه سردمرده ام اینجا،کجاست دستی که

به بند بند وجودم دوباره جان بدهد؟

سیدمحمد بابامیری

/ 0 نظر / 4 بازدید