اقسام گریه

باید دانست که موجبات واسباب گریستن چند چیز است که احداث گریه بواسطه آنها می شود:

اول:گریه در حال خوف که سبب آن ترس داشتن ازکسی یاچیزی باشد؛خوله خوف ازگناههان دنیوی واخروی.

دوم:گریه دراثرمصیبت وفقدان عزیزی که ازدست داده باشد.

‍‌سوم:گریه دراثر رنج ومشقت ویاخستگی مافوق طاقت.

چهارم:گریه درحال اضطرار.

پنجم:گریه در حال انتظار.

ششم:گریه درحالی که شخص را اجبارکنندبه امری که برخلاف میل اوباشد.

هفتم:گریه شوق دراثرملاقات عزیزی یاچیزی که به آن علاقه مفرط داشته.

هشتم:گریه فراق وآن دراثرجداشدن ازعزیزان ودوستان.

نهم:گریه حسرت.

دهم:گریه ندامت.

یازدهم:گریه ازروی حیله وخدّعه وفریب.

/ 5 نظر / 3 بازدید
02960

سلام لینک شدید 2آ بفرمائید یا فخرالمخدرات یازینب س

محمدهادي

سلام محسن جان كرده ام نظر كه عمري ز غمش گريه كنم...

محمد هادی

كرده ام نذر كه عمري ز غمش گريه كنم...