ذاتاً

هرکه مرا به روضه توراه داده است

تاج محبت تو به فرقم نهاده است

ازابتدای خلقت حق دردو چشم ما

تصویری از عزای محرم فتاده است

دست کم از شهید ندارد به محضرت

هرکس که پای پرچم تو ایستاده است

همچون رَعیَتِ تو کسی سربلند نیست

ذاتاًغلام عشق توارباب زاده است

بی گریه برتو هرکه نفس می کشد دمی

انگار زندگی خود ازدست داده است

احسان محسنی فر

/ 0 نظر / 3 بازدید