باورنمیکنم

امام حسین(ع)----شلمچه سرزمین عشق وایثار

باور نمیکنم که رسیدم کنارتو

باور نمیکنم من وخاک دیار تو

یک اربعین گذشته ومن پیرتر شدم

یک اربعین گذشت وشدم همجوارتو

یک اربعین اسیربلایم بلای عشق

یک اربعین دچار فراقم دچارتو

یک اربعین دویده ام وزخم دیده ام

دنبال ناله های یتیمان زار تو

یک اربعین به جای همه سنگ خورده ام

یک اربعین شده بدنم سنگسارتو

یک اربعین به روی سرم شعله ریختند

باچادری که سوخت رسیدم کنار تو

مثل رباب مثل همه تار گشته اند

چشمان خسته ی من ِچشم انتظار تو

روزتولدم که زدم خنده دربرت

باور نداشتم که شوم سوگوارتو

باتیغ وتیرو دشنه تورابوریاکنند

باسنگ وتازیانه مراداغدار تو

حالاسرت کجاست که بالای سر روم

گریم برای زخم تن بی شمار تو

یک مشت خاک روی تو ومن دعاکنم

شاید شوم نشان تو سنگ مزارتو

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثارحسن لطفیمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 11 بازدید