آقا فرموده اند:

سه عنصر در حرکت حضرت ابی عبدالله(ع)وجوددارد:عنصر منطق وعقل،عنصر حماسه وعزت،وعنصر عاطفه...مامبلغان،زیر نام حسین بن علی(ع)تبلیغ می کنیم.این فرصت بزرگ را یاد این بزرگوار به مبلغان دبن بخشیده است،که بتوانند تبلیغ دین رادرسطوحانجام بدهند.هریک ازآنسه عنصربایددرتبلیغ ما نقش داشته باشد؛هم صرف پرداختن به عاطفه و فراموش کردن جنبه ی منطق وعقل که در ماجرای حسین بن علی(ع)نهفته است،کوچک کردن حادثه است،هم فراموش کردن جنبه ی حماسه وعزت،ناقص کردن ایت حادثه عظیم وشکستن یک جواهر گرانبهاست؛این مساله راباید همه-روضه خوان،منبری-مراقب باشیم.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

بیانات دردیدار روحانیان ومبلغان درآستانه ماه محرم5/11/٧٧

/ 0 نظر / 8 بازدید