توبه شکستم

صدباراگر توبه نمودم بشکستم

از یاد ببردم همه آن عهدکه بستم

لایق نشدم تاکه برای تو بمانم

من بنده ی عاصی وخطاکارم وپستم

خجلت کشیدم؟نکشیدم زمقامت

با بار گناهم به کنار تو نشستم؟!

ازبام تورفتم وَ به هرجاکه پریدم

لیکن شدی غفار ذنوبم،که هستم...

...من مدعی بندگیت هیچ ندانم

ازچه همه جا جار زنم باز که مستم؟

عصیان من شب زده تاحد ثریاست

اماکرمی،لطفی...توبرگیر دودستم

برغربت حجت قسم ای خالق مهدی

آگاهی ازاین ظلم وفسادم وَچه خستم

تواب شنومشتعلت توبه شکسته

پیمانی که بستم همان لحظه شکستم

محسن الله وردی زاده(مشتعل)

/ 0 نظر / 3 بازدید