شمارش معکوس

هرشب دخیل آیه ی فانوستان شده است

این چشم های خیس که پابوستان شده است

عطر نسیم هرنفس قدسی شماست

دنیاپرازعطوفت محسوس تان شده است

غمگین تر ازهمیشه شده عصر جمعه ها

تاب وتب شمارش معکوس تان شده است

سجاده اجابت من پهن می شود

تاروزی ام تشهد قدوس تان شده است

ازصبح تا غروب چراگریه می کنی

سنگی مگرمزاحم ناموستان شده است

مارا به جمع روضه ی خودراه می دهی؟!

حالا که اشک،واژه ی فانوستان شده است

علیرضالک

/ 0 نظر / 7 بازدید