ازشام بپرسید

حضرت زینب(س)---شلمچه سرزمین عشق وایثار

هرجا سخن از زینب ودروازه ی شام است

ساکت به تماشا ننشینید،حرام است

دستی که به سر می زنی از این غم عظمی

یاآور فرق سروسنگ لب بام است

یک سر به سر نیزه عیان است ببینید

مانند هلال است ولی ماه تمام است

هفده قمر از نوک سنان تابد ومردم

پرسند زهم:پس سرعباس کدام است؟

مردم نزنید از همه سو سنگ براین سر

والله امام است وامام است وامام است

زوار برادر شده بر نی سر عباس

هم اشک به رخ،هم به لبش عرض سلام است

هر کوچه پر ازهلهله وخنده وشادی

از شام بپرسیدمگر عیدصیام است؟

بایادسر وچوب ولب وناله ی زینب

انگار جهان درنطرم مجلس شام است

باید همه ازمرد وزن شام بپرسند

ناموس الهی زچه در محضر عام است؟

هر خانه که درسوگ حسین است سیه پوش

(میثم)درِآن خانه غلام است غلام استم

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثارغلامرضاسازگار(میثم)مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 12 بازدید