مرورتقویم

ازمرز ابرهای بهاری عبور کرد

چشمی که ردپای شمارا مرورکرد

تنها به شوق لمس شماابر بی امان

یک شهر رابه وسعت باران نمور کرد

روزی هزار مرتبه تقویم،ناامید

تاریخ روزآمدنت رامرور کرد

تاثیر یک غروب غم انگیز جمعه بود

مضمون این غزل که به ذهنم خطور کرد

اصلا خیال روی شماسالهای سال

دیوان شاعران جهان را قطورکرد

سیدحمیدرضابرقعی

/ 1 نظر / 4 بازدید
ف.ش

زیبا بود