غم عاشورا

ای شرار غمت از دایره خاک،حسین

شعله انداخته در دامن افلاک،حسین

برقی از آتش داغ تو،نمی گردد کم

انس وجان رابود از دیده نمناک،حسین

روزمحشر به شفاعت،تواگر ناز کنی

باشدآن روز،حساب همگان پاک،حسین

چاک چاک است دل عالم وآدم،که تورا

بوریا شد،کفن پیکر صدچاک،حسین

حرمت،کعبه ی عشق است ودرآن موج زند

خون هفتاد ودوتن،عاشق بی باک،حسین

آه ازآن دم که زدی،پای شهادت به رکاب

گرد تو پرده گیان دست به فتراک،حسین

کودکی گفت:پدر!برکه سپاری مارا؟

بانویی گفت:که شدبرسرما خاک،حسین

زان میان دخترآزاده وزینب منشت

ناله زد ازدل خونین وعطشناک،حسین

کای پدر!گرکه شود،بازبگردان مارا

به جوار حرم سید لولاک،حسین

رفتی وپشت سرت،اهل حرم ناله کنان

رفتی وپیش رخت لشکر سفاک،حسین

رفتی واهل حرم،باز ندیدند رُخت

تاکه دیدند توراباتن صدچاک حسین

حاصل عمر«مؤید»زغم عاشورا

دل غمناک شدو دیده نمناک،حسین

سیدرضامؤید

/ 0 نظر / 3 بازدید