خواهش

زمین دامن ازابر دیده مرطوب است

بیاکه حاصل این کشتزارمرغوب است

مراخلاص کن ازسالهای غیبت خود

مگرتحمل من مثل صبر ایوب است

اگر چه روی سیاهم به کار می آیم

برای طی زمستان زغال هم خوب است

اگردروغ بگویم غذای گرگ شوم

مقام پیرهنت چشمهای یعقوب است

عصای معجزه هامار می شود باتو

کسی که بی تو نخشکد شقی تراز چوب است

همیشه ابر زخورشید رنگ می گیرد

به هرکجا بروی این صفحه زرکوب است

رضاجعفری

/ 0 نظر / 5 بازدید