ایهاالعزیز

پرکن دوباره کیل مرا ایهاالعزیز!

دست من ونگاه شماایهاالعزیز!

روازمن شکسته مگردان که سال هاست

روکرده ام به سمت شما ایهاالعزیز!

جان راگرفته ام به سر دست وآمدم

ازکوره راه های بلا ایهاالعزیز!

وادی به وادی آمده ام ازدرت مران

واکن دری به روی گداایهاالعزیز!

چیزی که ازبزرگی تو کم نمی شود

این کاسه را...فافولناایهاالعزیز!

ماجان ومال باختگان رارهامکن

بگذار بگذرد شب ماایهاالعزیز!

***

خالی تراز دودست من این چشم خالی است

محتاج یک نگاه تویاایهاالعزیز!

مریم سقلاطونی

/ 1 نظر / 5 بازدید