عذر خواهی

مدینه خیس شدازاشک گاه وبی گاهم

من ازاهالی این شهرعذر می خواهم

نبوددست خودم گریه ام چه کارکنم

خودی نمانده برایم چگونه خودخواهم؟

برای سایه ی همسایه هم دعاکردم

اگرچه دختر خورشید وهمسرماهم

مرانخواست ببیندهمان که تادیروز

برای عرض ادب می نشست درراهم

به ناله های شبم گفت مردم آزارند

گرفت راه مراداد زدکه گمراهم

رضا جعفری

/ 0 نظر / 3 بازدید