خورشیدتازه

ای آخرین توسل سبز دعای ما

آیانمی رسد به حضورت صدای ما؟

شنبه دوباره شنبه دوباره...سه نقطه چین

بی تو چه زود می گذرد هفته های ما

در این فراق تاکه ببینی چه می کشیم

بگذار چشمهای خودت رابه جای ما

موعودخانواده کی ازراه می رسی

کی مستجاب می شودآقابیای ما

کی می شود بیایی از پشت ابرها

خورشید های تازه بیاری برای ما

آقااگر نیایی  وبالی نیاوری

ازدست می رود سفرکربلای ما

علی اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 6 بازدید