شرط پیغمبری

زهرا همان کسی است که بیت محقرش

طعنه زده به عرش وتمامی گوهرش

اوراخدا برای خودش آفریده است

تااینکه هرسحر بنشیند برابرش

شرط پیمبری به پسر داشتن که نیست

«مردی»پیمبراست که زهراست دخترش

مانند احترام خداوند واجب است

حفظ مقام فاطمه حتی به همسرش

یک نیمه اش نبوت ونیمش ولایت است

حالا علی صداش کنم یاپیمبرش

دست توسل همه ی انبیا بود

بررشته های چادری صبح محشرش

مابچه های فاطمه ممنون فضه ایم

ازاینکه وانشد پس درپای دخترش

مسمار دراگر چه برایش مزاحم است

امامجال نیست که بیرون بیاورش

علی اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 7 بازدید