جای خالی

اگرچه هرشب بی توشبی خیالی بود

ولی به یاد تو درسینه شورو حالی بود

برای پرزدنم تابه سوی چشمانت

دوبال آرزوی من حقیر بالی بود

غروب جمعه ی بی تو چه قدر دلگیر است

گرفتن دل من هم در آن حوالی بود

میان شهرخیالم به خویش می گفتم

نماز جمعه ی باتو چه قدر عالی بود

به ذهن کهنه ی من ای مسافر تنها

زمان آمدنت واژه ی سوالی بود

کنار سینه زنان غروب عاشورا

نبودی ای گل زهرا وجات خالی بود

اصلانی

/ 0 نظر / 5 بازدید