غروب جمعه

غروب جمعه رسیده است وباز تنهایی

غروب این همه غربت چرانمی آیی؟

زمین به دورسرم چرخ می زند پس کی

تمام می شوداین روز های یلدایی؟

کجاست جاذبه ات آفتاب من ؟خسته است

شهاب کوچکت ازاین مدار پیمایی

کبوترانه دلم راکجاروانه کنم؟

کجاست گنبد آن چشم های مینایی؟

تمام هفته دلم رابه جمعه خوش کردم

غروب جمعه رسیده است وباز تنهایی

پانته آصفایی

/ 0 نظر / 5 بازدید